KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe Ranczowisko, ul. Królewska 21, 09-472 Cekanowo, w imieniu którego działa właściciel.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z właścicielem Ranczowiska: ranczowisko@gmail.com

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Ranczowiska na podstawie art. 6 RODO.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.

5. Dane nie będą przekazana do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez ustalony okres.

7. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO.

9. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych wyżej uniemożliwi Administratorowi realizacje umowy.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

 

Uprzejmie informuję, że Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe Ranczowisko dokumentuje przebieg wszystkich odbywających się na terenie Ranczowiska imprez.

Zdjęcia robione są w celu publikacji na profilu Ranczowiska na portalu społecznościowym Facebook, na stronie www.ranczowisko.pl i innych stronach www, w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach etc.

Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej”, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba, której wizerunek jest uwidoczniony, stanowi jedynie fragment większej całości (np. krajobrazu, zgromadzenia, imprezy masowej, tłumu).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych

- jeśli dana osoba nie zgadza się na wykorzystanie zdjęć z jej wizerunkiem, proszona jest o zgłoszenie tego faktu.